Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI1. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu na własny koszt pod wskazany adres w punkcie 1a w terminie ustalonym w umowie wypożyczenia w stanie niepogorszonym niż wynikający z normalnego użytkowania.

1a) Sklep Medyczny 05-870 Błonie ul Kościuszki 2 woj. Mazowieckie

Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania lub samowolnej naprawy sprzętu podlegają naprawie w 100% na koszt wypożyczającego.

2. Wypożyczający oświadcza, że wypożyczony sprzęt będzie użytkowany pod adresem podanym w umowie wypożyczenia.

3. W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu wypożyczenia, wypożyczalnia uprawniona jest do naliczania podwójnej opłaty za każdy dzień zwłoki, przyjmując za podstawę 30-dniową cenę wypożyczenia sprzętu wg obowiązującego cennika.

4. Wypożyczalnia oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym, zdatny do użytku zgodnie z przeznaczeniem.

5. Wypożyczający oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym, będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i wypożyczający nie będzie oddawał sprzętu w użyczenie ani najem osobom trzecim. Zabrania się dokonywania w nim przeróbek, zmian oraz instalowania dodatkowych urządzeń.

6. Wypożyczający potwierdza odbiór przedmiotu określonego w pkt. 1 UMOWY WYPOŻYCZENIA.

7. Z chwilą wydania przedmiotu wypożyczonego ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty przechodzi na Wypożyczającego.

8. W sprawach nie unormowanych umową wypożyczenia i regulaminem wypożyczalni zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego.

9. W przypadku niezgłoszenia chęci zerwania umowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy zostaje wystawiona faktura VAT za kolejny okres rozliczeniowy.

10. W przypadku zwrotu sprzętu wypożyczonego w trakcie trwania miesiąca, nie zwraca się kosztów wypożyczenia za dany okres rozliczeniowy.

11. Regulamin sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 


 

 

Pobierz umowę wypożyczenia

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl